Regulamin kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację HALO

1. Definicje:
 • Organizator kursu – Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO z siedzibą w Szczecinie przy ul. Błogosławionej Księżnej Jolanty 13/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656955, NIP 852-26-274-00,  REGON 366261576.
 • Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłatę wpisowego.
 • Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Przepisy ogólne:
 • Nabór na kurs jest przeprowadzany za pomocą e-maila: szkolenia@fundacjahalo.pl lub pod numerem telefonu: 517 262 534.
 • Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, w zakładce Kursy i Konferencje.
 • W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
 • O zakwalifikowaniu na kurs decyduje zapisanie się za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie oraz wpłata wpisowego w wysokości podanej w szczegółowej informacji o danym szkoleniu, przy czym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na kurs jest wpłata wpisowego. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje data wpłaty wpisowego.
 • Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
 • Organizator prowadzi rejestr świadectw/certyfikatów wydanych na poszczególnych kursach.
 • Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu kursu.
3. Opłaty:
 • Wpłatę wpisowego należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia na szkolenie. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.
 • Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora do 4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu. Chyba, że wpisowe jest określone jako równowartość ceny szkolenia.
 • W przypadku zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem należy dokonać wpłaty całości kwoty.
 • Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
 • udziału w szkoleniu;
 • otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
 • otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
4. Rezygnacja z kursu
 • W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu po potwierdzeniu przez niego chęci uczestnictwa w określonym terminie, na który został zakwalifikowany i poniżej 28 dni przez rozpoczęciem kursu, organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o poniesione koszty zorganizowania szkolenia, proporcjonalne do liczby uczestników. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
 • W przypadku rezygnacji z oczekiwania na kurs (lista rezerwowa) uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej kwoty wpłaconego wpisowego. Aby uzyskać zwrot należy przesłać rezygnację z uczestnictwa w kursie za pomocą formularza – kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza. Pieniądze będą zwracane jedynie na konto osoby/firmy, która dokonała wpłaty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego.
 • W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.
 • Fundacja HALO prowadzi rejestr świadectw/certyfikatów wydanych na poszczególnych kursach.
5. Prawo odstąpienia od umowy
 • Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kolejnych dwóch punktów poniżej. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza – kliknij TUTAJ, aby przejść do formularza.
 • Jeżeli od zgłoszenia się na szkolenie do jego rozpoczęcia pozostało mniej niż 14 dni, to uczestnik będący konsumentem jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o treści: „Chcę wziąć udział w kursie …… w terminie ……… Zostałem poinformowany, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będę zobowiązany do pokrycia kosztów zorganizowania szkolenia, proporcjonalnie do liczby uczestników, poniesionych przez organizatora do momentu odstąpienia od umowy” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@fundacjahalo.pl
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kursu przeprowadzonego w całości przed upływem terminu 14-dniowego za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem kursu, że po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.
6. Reklamacje:
 • Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@fundacjahalo.pl
 • W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 • Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 • Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy złożyć do Zachodniopomorskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim /wniosek – zapis na sąd polubowny).
7. Przepisy porządkowe
 • Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
  • przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
  • znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Zachowania opisane w pkt. 7. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji umowy.
8. Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Błogosławionej Księżnej Jolanty 13/1
 • Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu informowania o ofercie i działaniach Fundacji HALO.
 • Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres Fundacji HALO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.
 • Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa