Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą  o przekazanie dotacji na rzecz naszej Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO lub o zostanie naszym stałym sponsorem.
Każda działalność wiąże się z potrzebami finansowymi. Postawiliśmy przed sobą ambitne plany rozwoju, choć jesteśmy świadomi, że bez pomocy osób, dla których te cele są równie ważne, będą one trudne do zrealizowania.

Naszym marzeniem jest stworzenie przy Fundacji Ośrodka Logopedyczno-Rozwojowego i zapewnienie osobom doświadczającym problemów komunikacyjnych – dzieciom, młodzieży i dorosłym, specjalistycznej opieki logopedyczno-rozwojowej.

Naszym celem statutowym jest integracja wszystkich osób doświadczających problemów komunikacyjnych, dlatego pragniemy pracować na rzecz osób z całego świata, tworzyć podstawy społeczeństwa obywatelskiego, promować Polskę i pomagać osobom z zaburzeniami w komunikacji bez względu na kraj pochodzenia i zamieszkania.

Ośrodek Logopedyczno-Rozwojowy działający przy Fundacji będzie prowadzić codzienne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym o szczeblu podstawowym, gimnazjalnym i licealnym, bo w tych grupach wiekowych kształtuje się samoocena, którą może podnieść wiara w siebie i upłynniona mowa. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów, w podziale na różne formy wspomagające mowę i ogólny rozwój, trenując ciało, oddech i głos.

Nie pozostawiamy bez opieki również dorosłych doświadczających problemów komunikacyjnych oraz rodziców dzieci z grupy ryzyka.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO definiuje jąkanie jako „zaburzenie rytmu i płynności mówienia, które powoduje niezdolność wyartykułowania zamierzonej wypowiedzi w skutek mimowolnego powtarzającego się przedłużania lub przerywania brzmienia wymawianych dźwięków. Dla większości jąkających się wada ta jest źródłem stałych przykrych przeżyć. W związku z tym jąkanie stanowi również sumę zjawisk emocjonalnych towarzyszących zaburzeniom płynności.”

Jąkanie objawia się więc powtarzaniem głosek, sylab, wyrazów, przedłużaniem dźwięków, trudnością z wypowiedzeniem głosek, Podczas mowy widoczne są tiki, współruchy. Czynności mówienia towarzyszy ogromne napięcie emocjonalne, lęk, poczucie niższej wartości. Dlatego terapia jąkania to nie tylko zajęcia logopedyczne, ale złożona terapia obejmująca również bloki ruchowe, oddechowe i relacyjne.

W zamian za wsparcie możemy zaproponować:
– certyfikat z podziękowaniem za przekazane wsparcie,
– wpis na naszą stronę internetową (nazwisko / logo) pod tytułem Partner/ Przyjaciel Fundacji,
– polecanie usług Państwa firmy,

– baner z logo Państwa firmy rozwieszony podczas organizacji warsztatów, szkoleń i konferencji,
– podziękowania wygłaszane w trakcie organizowanych uroczystości (pikniki, festyny, treningi i warsztaty),

– wpis do księgi pamiątkowej,

– nazwanie sal w ośrodku nazwiskiem /  nazwą Przyjaciela / Partnera Fundacji,

– i wiele innych.


Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.

Sponsorem Fundacji może zostać zarówno osoba prywatna jak i firma. Na tej stronie będziemy publikować nazwiska osób (lub nazwy firm) które dokonają dowolnej wpłaty na konto Fundacji (jeżeli chcesz dokonać darowizny anonimowo lub pod pseudonimem napisz to w tytule przelewu – np. „Darowizna dla Fundacji – anonimowo”).


Za okazane serce Ślicznie DZIĘKUJEMY. Wierzymy w realizację naszych marzeń, oraz w to, że nasz cel stanie się również Państwa celem.

Z wyrazami szacunku, Zarząd Fundacji – Agnieszka Tomaszewska i Manon van der Aa.

 

Konto do wpłaty darowizny:

nr konta: 81114020040000310276636939

Oświadczamy, iż każdy sponsor, darczyńca ma prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania ofiarowanej pomocy.

Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie oraz jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Wierzymy, że sponsoring z Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku firmy. Nam natomiast wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów i działań wynikających ze statutu.

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz Fundacji do wysokości 10%.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

Aby darowizna mogła zostać odliczona od dochodu – musi być odpowiednio udokumentowana. Podatnicy korzystający z odliczenia tych darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Wysokość wydatków poniesionych na powyższe cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentem tym jest w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. zakupiony na rzecz Fundacji sprzęt) – dokument, z którego wynika wartość darowizny.
Wartości te ujmujemy w załączniku odliczeń (np. PIT/O cześć B) oraz w deklaracji podatkowej (np. PIT36).

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.